Rak dojke je najčešċi karcinom dijagnostikovan u žena u Srbiji, a svake godine rak dojke se dijagnostikuje u oko 4500 žena i predstavlja vodeċi uzrok smrti u poređenju sa drugim malignim bolestima koje pogađaju žene. Učestalost pojave raka dojke raste, ali je u razvijenim zemljama zabeležen pad mortaliteta od raka dojke prevashodno zbog dijagnostike oboljenja u ranom stadijumu bolesti udruženo sa boljom efikasnošċu terapije koja se primenjuje u lečenju ovih žena. U našoj zemlji rak dojke se u odmaklom stadijumu bolesti otkriva kod veċeg procenta žena u poređenju sa razvijenim zemljama. Iako incidenca karcinoma dojke raste sa životnim dobom (50% žena sa rakom dojke bolest otkriva u životnom dobu od 60 i više godina), 2% svih žena koje obolevaju od karcinoma dojke mlađe su od 35 godina, a 5% mlađe od 40 godina.