Najznačajniji faktori rizika za nastanak raka dojke su: 
• ženski pol: od svih osoba obolelih od raka dojke, 1% su muškarci; 
• životno doba: najveċi broj žena u Srbiji kod kojih se otkrije rak dojke su starosti između 55 i 65 godina; 
• pozitivna porodična anamneza za rak dojke u bliskih rođaka (majka, babe po ocu ili majci, rođene sestre, ċerke); 
• genetski faktori: 5-10% žena sa dijagnozom raka dojke ima nasledni rak dojke koji se karakteriše prisustvom 
   promena, koje se nazivaju mutacijama na tzv. BRCA 1 i BRCA 2 genima; ove promene se nasleđuju od oca ili od 
   majke i nose poveċani rizik od nastanka raka dojke i jajnika tokom celog života (50-85% za rak dojke i 20-40% za 
   rak jajnika); 
• prethodno dijagnostikovan rak dojke: poveċava rizik od nastanka raka dojke u drugoj dojci 
   (javlja se u manje od 7% žena u 10-godišnjem periodu praċenja); 
• proliferativne promene koje se dijagnostikuju histopatološkim pregledom uzorka nakon biopsije sumnjivih promena
  u dojci: atipične hiperplazije (benigne promene), LCIS (lobularni karcinom in situ ili lobularna neoplazija) nije rak    dojke ali jeste faktor koji poveċava rizik od nastanka invazivnog karcinoma u istoj ili drugoj dojci; 
• gustina žlezdanog tkiva: poveċana gustina žlezdanog tkiva, naročito kod mlađih žena; 
• gojaznost: poveċava rizik u žena u menopauzi; 
• hormonski faktori: prva menstruacija pre 11. godine (rana menarha) i kasna menopauza (posle 54. godine), 
   žene koje nisu rađale ili su iznele prvu trudnoċu u kasnijim godinama (posle 30. godine); hormonska supstituciona 
   terapija koja sadrži estrogen i progesteron u žena nakon ulaska u menopauzu, 
• izloženost jonizujuċem zračenju u pubertetu (lečenje limfoma u tom uzrastu zračnom terapijom, pri čemu su u 
   zračnom polju bile delimično i dojke). 


Faktori koji smanjuju rizik od nastanka raka dojke su dojenje i veči broj trudnoċa.