• Rak dojke je izlečiva bolest: što se ranije otkrije to je veċa šansa za izlečenjem.
• Sve sumnjive pojave u dojci zahtevaju NEODLOŽAN odlazak lekaru u cilju pravovremene
dijagnostike. 


• lečenje raka dojke zavisi od stadijuma u kojem se dijagnostikuje i podrazumeva kombinaciju operativnog zahvata, 
   zračne terapije i sistemske terapije (hemio-, hormono-, biološka terapija) u različitom rasporedu; 
• svaka onkološka terapija izaziva neželjene efekte koji se mogu uspešno prevenirati i lečiti primenom mera 
   suportivne terapije, a ne primenom alternativnih preparata bez dokaza njihove efikasnosti u tom cilju; 
• lečenje simptoma odmakle bolesti palijativnom terapijom pre svega primena opioidnih lekova u lečenju jakog 
   kancerskog bola, veoma je važno, jer se time značajno poboljšava kvalitet života i, ako je indikovana onkološka 
   terapija, omoguċava njeno lakše podnošenje. 

• rak dojke u trudnoċi izgleda da ne ošteċuje plod; 
• primena hemiotearpije u drugom i treċem trimestru ne ošteċuje plod (pokazano je da posteljica predstavlja barijeru 
   za mnoge lekove uključujuċi i citotoksične lekove); 
• trudnoċa ne utiče na preižvljavanje zdravih žena lečenih zbog raka dojke dijagnostikovanim pre trudnoċe; 
• dojenje treba prekidati samo ako porodilji predstoji opracija dojke ili primena sistemske terapije.